Pomoc   Zamknij okno Zamknij okno

Amazon Games Zasady korzystania

Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2020 r.

Niniejsza umowa jest zawierana pomiędzy użytkownikiem a Amazon.com Services LLC lub jeśli użytkownik mieszka w Europie, Amazon Media EU S.a.r.l. (każdy z tych podmiotów, wraz z podmiotami stowarzyszonymi zwany dalej „Amazon,” „my” lub „nas”) w odniesieniu do naszych gier, związanego z nimi oprogramowania klienckiego (ang. client software) („Game Clients”), usług i stron internetowych („Usługi Dotyczące Gier”), a także zawartości i danych („Zawartość Gry”) (łącznie „Gry”). Niniejsza Umowa zawiera warunki przedstawione poniżej oraz:

 • Warunki Korzystania z serwisu („Warunki Korzystania”);
 • Informację o polityce prywatności Amazon („Informacja o Polityce Prywatności”);
 • Kodeks postępowania dowolnej Gry (który określa dodatkowe reguły i wytyczne dotyczące rozgrywek oraz zachowania społeczności);
 • Politykę stosowania zawartości dowolnej Gry (która określa dodatkowe reguły i wytyczne dotyczące tworzenia projektów społecznościowych, takich jak transmisja rozgrywki w serwisie Twitch); oraz
 • wszelkie inne polityki, zasady i inne warunki, które umieszczamy w Grach lub na naszych stronach internetowych (łącznie „Umowa”).

Grając w którąkolwiek z naszych Gier, ładując lub uruchamiając któregokolwiek Game Clients, uzyskując dostęp do którejkolwiek z Usług Dotyczących Gier lub korzystając z jakiejkolwiek Zawartości Gry, Użytkownik wyraża zgodę na treść niniejszej Umowy. Gry stanowią Usługi Amazon (zdefiniowane w Warunkach Korzystania).

1. KONTO UŻYTKOWNIKA

Możemy zobowiązać Użytkownika do stworzenia i uwierzytelnienia konta dla Gier przy użyciu danych do logowania na Amazon lub na Twitch. Informacje profilowe związane z tymi danymi, w tym nazwa użytkownika oraz avatar, mogą być wyświetlane innym graczom i wykorzystane przez nas w celu obsługi konta Użytkownika. Wszelkie informacje, które Użytkownik nam udostępnia, muszą być kompletne, dokładne i aktualne. Użytkownik powinien mieć co najmniej 13 lat, aby stworzyć konto lub korzystać z Usług Dotyczących Gier, a jeśli jest niepełnoletni (tj. ma mniej niż 18 lat w większości krajów), może on korzystać ze swojego konta oraz z Usług Dotyczących Gier pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. Użytkownik nie ma prawa udostępniać, sprzedawać, wynajmować ani przekazywać swojego konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za (i) zachowanie w poufności swoich danych do logowania oraz (ii) czynności, które odbywają się na jego koncie, w tym za zakupy. Niektóre Gry mogą być dystrybuowane w sklepach lub w ramach usług dystrybucyjnych oferowanych przez nasze podmioty stowarzyszone lub inne podmioty, a Użytkownik może być zobowiązany do stworzenia konta u takich podmiotów. Stosunek prawny Użytkownika z takimi podmiotami podlega ich warunkom.

2. GRY

2.1 Wymagania systemowe. Każda Gra może podlegać ograniczeniom kompatybilności i technicznym. Niektóre Gry mogą wymagać automatycznego pobrania i instalacji oprogramowania oraz aktualizacji zawartości na urządzeniu Użytkownika, a Użytkownik wyraża zgodę na takie automatyczne aktualizacje.

2.2 Usługi Dotyczące Gier. W niektóre z naszych Gier trzeba grać w Internecie i może to wymagać skorzystania z innych usług oferowanych przez nas, nasze podmioty stowarzyszone lub inne podmioty. Nie gwarantujemy nieprzerwanego działania usług lub ich dostępności ani też nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualną niedostępność usług. Możemy wprowadzić zabezpieczenia do Gier, Usług Dotyczących Gier, a także do konta Użytkownika, zaś Użytkownik nie może próbować ich obejść ani w nie ingerować, nie pozwoli na to innym osobom, ani też nie umożliwi im tego.

2.3 Ograniczona licencja. Udzielamy Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwołalnej licencji na pobranie, instalowanie, uzyskiwanie dostępu do Game Clients oraz związanej z nimi Zawartości Gier, a także na korzystanie z nich wyłącznie dla osobistych, niekomercyjnych potrzeb Użytkownika.

2.4 Ograniczenia. Użytkownik może korzystać z Gier tylko w sposób dozwolony w niniejszej Umowie oraz w obowiązujących przepisach. Użytkownik nie może dokonywać następujących czynności, nie może zezwalać na nie innym osobom ani pomagać innym osobom w takich czynnościach: (i) inżynieria wsteczna, dekompilacja, demontaż lub innego rodzaju ingerencja w Game Clients oraz związaną z nimi Zawartość Gier; (ii) sprzedaż, najem, dzierżawa, pożyczanie, dystrybucja, przekazywanie Gier, udzielanie sublicencji na Gry lub też działanie w charakterze hosta, usługa doboru przeciwników do Gier (matchmaking) bez naszej zgody, bądź w inny sposób umożliwianie nieuprawnionych połączeń, które emulują części Gier; (iii) kopiowanie, modyfikowanie, wprowadzanie zmian lub w inny sposób tworzenie opracowań Gier (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas dozwolonych w obowiązującej polityce udostępnionej na naszych stronach internetowych); lub (iv) ingerowanie w jakiekolwiek elementy Gier lub obchodzenie ich, uzyskiwanie dostępu do Gier lub korzystanie z nich w sposób mający na celu uniknięcie opłat lub ograniczeń bądź w inny sposób wykorzystywanie Gier (w tym przez przechwytywanie, gromadzenie lub sczytywanie danych z Gier bądź wykorzystywanie aplikacji lub usług, takich jak programy łamiące zabezpieczenia (hacks), tzw. triki (cheats), boty, skrypty lub modyfikacje, które nie są wyraźnie dozwolone przez nas w obowiązującej polityce umieszczonej na naszych stronach internetowych).

2.5 Przedmioty występujące w Grze. Podczas gry Użytkownik może odblokować, zakupić lub w inny sposób uzyskać dostęp do różnych przedmiotów w Grze (np. fikcyjna waluta, fikcyjne mienie, postacie, inne skóry, broń, wyposażenie, zasilenia, skrzynie ze skarbami, wyznaczniki bogactwa itd.) (łącznie „Przedmioty Występujące w Grach”). Przedmioty Występujące w Grze to atrybuty rozgrywki, które mają znaczenie wyłącznie w świecie wirtualnym i fikcyjnym Gry; nie mają wartości pieniężnej, nie są walutą ze świata rzeczywistego, ani też nie mogą być odsprzedane lub odkupione za gotówkę. Użytkownik przyznaje, że nie przysługuje mu prawo własności ani żadne inne prawa majątkowe do jakichkolwiek Przedmiotów Występujących w Grze, które przypisujemy do jego konta, ani też do żadnej Zawartości Gry, do której dajemy mu dostęp, niezależnie od jakichkolwiek starań, rzeczywistych środków pieniężnych lub innego rodzaju wynagrodzenia, które mógł zastosować w celu uzyskania dostępu do danego Przedmiotu Występującego w Grze lub Zawartości Gry. Pomimo iż udzielamy Użytkownikowi dostępu oraz możliwości korzystania z Przedmiotów Występujących w Grze oraz do Zawartości Gry, zachowujemy wszelkie prawa do wszystkich Przedmiotów Występujących w Grze oraz do Zawartości Gry. W związku z tym, możemy w dowolnym czasie bez uprzedzenia usunąć lub zmienić dany Przedmiot Występujący w Grze lub Zawartość Gry, które są przypisane do konta Użytkownika bądź dostępne dla niego, oraz nie ponosimy za to odpowiedzialności ani deliktowej ani na podstawie umowy, ani na innej podstawie. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub kradzież jakichkolwiek Przedmiotów Występujących w Grze. Możemy umożliwić Użytkownikowi obrót pewnymi Przedmiotami Występującymi w Grze w zamian za inne Przedmioty Występujące w Grze w ramach rozgrywki. Poza tym, Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, przekazywać ani oferować Przedmiotów Występujących w Grze w zamian za rzeczywiste środki pieniężne lub wynagrodzenie, niezależnie od tego czy w ramach Gry czy poza nią.

2.6 Modyfikacje. Możemy zmieniać, modyfikować, zawieszać lub przerywać obsługę Gier oraz Przedmiotów Występujących w Grze, w całości lub częściowo, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

2.7 Testy przedpremierowe. Możemy oferować dostęp do wersji poufnych, preview, przedterminowych, alpha, beta, Kappa lub podobnie oznaczonych wersji przedpremierowych naszych Gier (łącznie „Testy Przedpremierowe”). Zwracamy uwagę, że elementy tych wersji mogą być ograniczone, mogą być dostępne do gry tylko przez ograniczony czas oraz mogą zawierać inne ograniczenia. Jeżeli Użytkownik uczestniczy w Teście Przedpremierowym, który oznaczamy jako poufny, zobowiązuje się on do zachowania w poufności wszystkich informacji o takim Teście Przedpremierowym (w tym o Grze oraz o Zawartości Gry, a także o związanych z nią elementach i funkcjonalnościach udostępnionych w danym Teście Przedpremierowym), o swoim udziale, także po publicznym ogłoszeniu Testu Przedpremierowego, dopóki nie otrzyma od nas pozwolenia na ujawnienie takich informacji. Użytkownik potwierdza także, że: (i) Testy Przedpremierowe stanowią produkty w toku i mogą zawierać błędy, które mogą spowodować utratę danych lub uszkodzenie w urządzeniu Użytkownika; (ii) gra w Testy Przedpremierowe odbywa się na ryzyko Użytkownika, a my nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych lub uszkodzenie urządzenia Użytkownika przez Testy Przedpremierowe; (iii) wszelkie Przedmioty Występujące w Grze lub wskaźniki bogactwa, które Użytkownik zdobędzie w okresach testowania, jak również historia gracza związana z kontem Użytkownika mogą zostać usunięte na różnych etapach procesu testowania; (iv) Użytkownik bez naszej zgody nie udostępni żadnej innej osobie swojego kodu dostępu ani klucza do Testu Przedpremierowego; oraz (v) nie jesteśmy zobowiązani do powszechnego udostępniania Gier lub elementów w Teście Przedpremierowym.

3. SPOŁECZNOŚCI GRACZY

3.1 Kodeks postępowania. Aby Gry oraz społeczności graczy i fanów były jak najbardziej przyjazne i zadowalające dla wszystkich użytkowników, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich kodeksów postępowania oraz obowiązujących przepisów prawa. W przypadku naruszenia kodeksu postępowania jakiejkolwiek Gry, niniejszej Umowy, obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku innego rodzaju niewłaściwego lub obraźliwego zachowania, możemy podjąć czynności dyscyplinarne względem Użytkownika, w tym odwołać lub ograniczyć jego dostęp do Gier, elementów komunikacji, Przedmiotów Występujących w Grach, w związku z jedną Grą, wszystkimi Grami, forami Gier lub innymi obszarami społeczności. Każde istotne naruszenie zasad może także skutkować zawieszeniem lub zamknięciem kont Użytkownika na Amazon oraz Twitch.

3.2 Funkcje komunikacji. Obok podstawowych funkcji rozgrywki Gier, możemy dołączać do Gier oraz do związanych z nimi serwisów i forów dodatkowe elementy, które umożliwiają użytkownikom komunikację z nami oraz ze społecznością. Nie gwarantujemy, że funkcje komunikacji będą nieprzerwane, bezbłędne, że będą się nadawać do jakiegokolwiek celu lub że pozostaną dostępne, a Użytkownik nie powinien polegać na dostępności lub funkcjonalności takich elementów komunikacji w jakimkolwiek celu.

3.3 Oglądanie, nagrywanie oraz nadawanie. Gry mogą oferować funkcję udziału wielu graczy oraz komunikacji online. Użytkownik nie powinien oczekiwać, że jego rozgrywka z wieloma graczami lub komunikacja w Grach będą miały charakter prywatny. Zarówno my, jak i inni gracze możemy oglądać, nagrywać oraz nadawać sesje Gry Użytkownika online z wieloma graczami, w tym jego wyświetlaną nazwę użytkownika, głos (jeśli transmituje swój głos), podobiznę (jeśli transmituje swój obraz video), a także metadane jego rozgrywki (punkty wytrzymałości, rekord meczu, postacie, którymi grał itd.), a wszystkie te elementy stanowią materiał przekazany nam zgodnie z Warunkami Korzystania. Grając w Gry, Użytkownik udziela nam oraz innym graczom wszelkich praw niezbędnych do wykonywania i dystrybucji takich nagrań.

3.4 Monitoring. Sesje gry, a także komunikacja Użytkownika w ramach Gier oraz na związanych z nimi stronach internetowych i w serwisach mogą (ale nie muszą) być przez nas monitorowane i nagrywane z różnych przyczyn, w tym w celu wykonania niniejszej Umowy, zapewnienia zgodności z kodeksem postępowania danej Gry, zapobiegania oszustwom i karania ich, a także w celu doskonalenia Gier.

3.5 Informacje udzielane nam przez Użytkownika. Gry dostarczają nam informacji z systemów telemetrycznych dotyczących pobierania, instalacji, korzystania oraz działania Gier, a także informacji dotyczących urządzeń, na które Użytkownik pobiera Gry, na których je instaluje i na których z nich korzysta. Przykładowo, Gry mogą dostarczać nam informacji na temat korzystania z Gier przez Użytkownika, rodzaju urządzenia, połączenia sieciowego, informacji na temat tego, kiedy Gra jest uruchamiana, długości sesji oraz dlaczego dana Gra może nie działać. Możemy także udostępniać funkcjonalność, która pozwoli Użytkownikowi na dostarczanie bardziej szczegółowych raportów o awariach, a te z kolei mogą obejmować zawartość pamięci urządzenia Użytkownika. Wszystkie te informacje podlegają Informacji o Polityce Prywatności.

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

4.1 Własność. Gry, w tym Game Clients, Usługi Dotyczące Gier, Zawartość Gier oraz wszelkie związane z tym dane, takie jak Przedmioty Występujące w Grze, materiały marketingowe i reklamowe, fabuła, postacie, nazwy postaci i ich podobizny, slogany, dzieła itd., są własnością intelektualną naszą oraz naszych licencjodawców. Wszelkie prawa, tytuły i uprawnienia do Gier są zastrzeżone i należą do nas oraz do naszych licencjodawców.

4.2 Projekty społecznościowe.

a. Udzielamy Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej licencji na tworzenie niekomercyjnych projektów z udziałem naszej Zawartości Gry (z wyjątkiem marek i materiałów innych podmiotów zidentyfikowanych w polityce dotyczącej zawartości Gry) w celu wspierania naszych społeczności graczy, takich jak transmisje w serwisie Twitch, fan arty oraz fan fikcja (łącznie, „Projekty Społecznościowe”) zgodnie z polityką korzystania zawartości z danej Gry. Użytkownik udziela nam oraz społeczności graczy niewyłącznej, obejmującej cały świat, bezterminowej, nieodwołalnej, przenoszalnej, bezpłatnej, w pełni opłaconej licencji z prawem udzielania sublicencji na korzystanie, powielanie, modyfikowanie, tworzenie opracowań, publiczne wyświetlanie i odtwarzanie, a także dystrybuowanie Projektów Społecznościowych.

b. Użytkownik nie może używać Zawartości Gry w innej grze lub pobierać wyciągów z danej Zawartości Gry i dystrybuować ich jako odrębnych składników majątkowych. O ile nie jest to dozwolone w danej polityce zawartości Gry, Użytkownik nie może korzystać z naszych znaków towarowych, nazw handlowych, logo, nazw domeny, haseł ani szaty graficznej bez odrębnej, podpisanej przez nas licencji. Użytkownik nie będzie podejmował żadnych działań dyskredytujących innych graczy lub kwestionujących nasze prawo własności Gier, w tym poprzez użytkowanie lub rejestrowanie myląco podobnych znaków towarowych lub domen.

c. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada i będzie utrzymywał wszelkie prawa do jakichkolwiek materiałów osób trzecich wykorzystywanych w jego Projektach Społecznościowych. Projekty Społecznościowe Użytkownika stanowią opracowania Gier. Wszelkie prawa przysługujące Użytkownikowi do jego Projektów Społecznościowych są naszą własnością w ramach Zawartości Gier i licencji, o której mowa w niniejszym punkcie. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić nas z odpowiedzialności i zapewnić nam obronę przed jakimikolwiek roszczeniami dotyczącymi Projektów Społecznościowych, które tworzy.

4.3 Komponenty osób trzecich; otwarty dostęp do kodu źródłowego (Open Source). W Grach może występować pewne oprogramowanie podmiotów trzecich, w tym komponenty open source, które mogą być udostępniane Użytkownikowi na podstawie odrębnej licencji, takiej jak licencje open source. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszą Umową a odrębną licencją wymienioną w Informacjach Prawnych Amazon Games, w odniesieniu do oprogramowania podmiotów trzecich znaczenie rozstrzygające będzie mieć odrębna licencja dotycząca takiego oprogramowania.

4.4 Informacje zwrotne; przekazywanie pomysłów. Nie ograniczając postanowień o przekazywaniu treści przewidzianych w Warunkach Korzystania, jeżeli Użytkownik przekaże nam jakiekolwiek sugestie, kreatywne pomysły lub innego rodzaju informacje zwrotne dotyczące Gier lub innych przyszłych gier bądź zawartości (łącznie „Informacje Zwrotne”), będziemy uprawnieni do korzystania z nich bez ograniczeń. Użytkownik zgadza się na to, że nie mamy obowiązku zachowania przekazanych przez niego Informacji Zwrotnych w poufności lub wskazywania Użytkownika jako autora, nawet jeśli Użytkownik dokona tego rodzaju zastrzeżeń w przekazywanych Informacjach Zwrotnych.

4.5 Przestrzeganie praw autorskich. Przestrzegamy praw autorskich innych osób. Jeżeli zdaniem Użytkownika jego utwór został skopiowany i udostępniony w Grze w sposób stanowiący naruszenie prawa autorskiego, prosimy go o przedłożenie pisemnego zawiadomienia przedstawicielowi Amazon ds. praw autorskich z podaniem następujących informacji:

 • fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu uprawnionego z tytułu praw autorskich;
 • opis utworu chronionego prawem autorskim, które zdaniem Użytkownika zostało naruszone;
 • opis miejsca w Serwisie Gry, w którym znajduje się materiał naruszający zdaniem Użytkownika jego prawa;
 • adres, numer telefonu oraz adres e-mail Użytkownika;
 • oświadczenie Użytkownika, że jest w dobrej wierze przekonany, iż kwestionowany sposób korzystania nie jest dozwolony przez uprawnionego z tytułu prawa autorskiego, jego przedstawiciela lub przez przepisy prawa; oraz
 • oświadczenie Użytkownika, złożone pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu Użytkownika są zgodne z prawdą oraz że Użytkownik jest uprawniony z tytułu prawa autorskiego lub jest upoważniony do działania w imieniu takiego właściciela.

Z przedstawicielem Amazon ds. praw autorskich można się skontaktować w celu przekazania zawiadomienia o naruszeniu prawa autorskiego pod następującym adresem lub numerem telefonu:

Copyright Agent

Amazon Legal Department

P.O. Box 81226

Seattle, WA 98108

Telefon: (206) 266-4064

Email: copyright@amazon.com

Adres dla kuriera:

Copyright Agent

Amazon Legal Department

2021 7th Avenue

Seattle, WA 98121

Zwracamy uwagę, że powyższa procedura jest przewidziana wyłącznie w celu zawiadomienia nas o przekonaniu Użytkownika, że doszło do naruszenia jego praw autorskich. W przypadku jakiegokolwiek rzekomego naruszenia, szybko odpowiadamy na zgłaszane obawy o naruszenie praw oraz w stosownych okolicznościach zamykamy konta osób dopuszczających się wielokrotnych naruszeń.

5. KWESTIE OGÓLNE

5.1 Uprawnienia. W celu zawarcia niniejszej Umowy i korzystania z Gier, Użytkownik musi być żywą osobą fizyczną (tj. nie korporacją, organizacją, sztuczną inteligencją (dobrą lub złą), istotą pozaziemską, zdolnym do odczuwania zwierzęciem z rzędu naczelnych itd.). Jeżeli Użytkownik jest niepełnoletni, niniejszą Umowę w jego imieniu powinien zawrzeć w jego imieniu jeden z jego rodziców lub opiekun prawny.

5.2 Rozwiązanie Umowy. Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Umowy ustaną automatycznie bez zawiadomienia, jeżeli Użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z jej warunków. Możemy także w dowolnym czasie odebrać Użytkownikowi prawo korzystania z Gier bez zawiadomienia i rekompensaty. W chwili rozwiązania Umowy, Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Gier oraz usunąć wszelkie kopie Game Clients, Zawartości Gier oraz Projektów Społecznościowych będących w jego posiadaniu, a jego prawa do wszelkich Game Clients, Zawartości Gier oraz Projektów Społecznościowych niezwłocznie ustaną. Preambuła, punkty 2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 oraz 4.4, ostatnie zdanie punktu 4.2 oraz niniejszy punkt 5 pozostaną w mocy pomimo rozwiązania Umowy.

5.3 Brak zrzeczenia się praw Brak nacisku lub egzekwowania ścisłego przestrzegania niniejszej Umowy przez Użytkownika z naszej strony nie oznacza, że zrzekamy się któregokolwiek z przysługujących nam praw lub że uchylamy którekolwiek z zobowiązań Użytkownika.

5.4 Zmiany. Możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Umowy zgodnie z naszym uznaniem przez umieszczenie zmienionych warunków w Grach lub na niniejszej stronie. W przypadku gdy Użytkownik kontynuuje korzystanie z Gier po wprowadzeniu takich zmian, oznacza to, że zgadza się on na takie zmiany.

5.5 Dane do kontaktu. Wszelką korespondencję do Amazon dotyczącą niniejszej Umowy prosimy kierować do: Legal Department, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226.

5.6 Spory/wiążący arbitraż; ograniczenie odpowiedzialności. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub z Gier bądź z nimi związane podlegają wiążącemu arbitrażowi oraz zrzeczeniu się prawa do udziału w pozwie zbiorowym (lub innym obowiązującym warunkom rozwiązywania sporów), prawu właściwemu, wyłączeniu gwarancji, ograniczeniu odpowiedzialności oraz wszystkim innym warunkom zawartym w Warunkach Korzystania. Korzystając z Gier, Użytkownik zgadza się na takie warunki. Użytkownikowi mogą także przysługiwać pewne prawa ochrony konsumenta wynikające z przepisów obowiązujących w jego kraju. Nie ograniczając obowiązujących punktów Warunków Korzystania dotyczących naszej odpowiedzialności: (i) w żadnym przypadku całkowita odpowiedzialność spoczywająca na nas lub na naszych licencjodawcach w stosunku do Użytkownika z tytułu wszelkich szkód (z zastrzeżeniem ewentualnych innych wymogów prawa) wynikających z korzystania z danej Gry lub z niemożności korzystania z danej Gry bądź jakiegokolwiek Przedmiotu Występującego w Grze, nie przekroczy kwoty zapłaconej przez Użytkownika za daną Grę lub Przedmiot Występujący w Grze objęty jego roszczeniem odszkodowawczym; oraz (ii) nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty, szkody ani inne konsekwencje związane ze zmianami, ograniczeniami, zawieszeniem lub zamknięciem konta Użytkownika, Gry lub rozwiązaniem niniejszej Umowy. Przepisy prawa niektórych krajów nie pozwalają na niektóre z ograniczeń zastrzeżonych w niniejszym punkcie. W takim przypadku ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika, któremu mogą przysługiwać dodatkowe prawa.